Page:Sibu Congkan0623-張九齡-唐丞相曲江張先生文集-4-4.djvu/129

此页尚未校对


開元十九年三月七日

   賜紫敕

敕中大夫守秘書少監集賢院學士副知院事上柱

國曲江縣開國男張九齡先任桂州都督借紫金魚

袋宜前件賜紫

開元二十年二月二十日

   轉工部侍郎制

門下中大夫守秘書少監集賢院學士仍副知院事

上柱國曲江縣開國男賜紫金魚袋張九齡識茂而

遠體正而淸行兼純一詞會風雅宻勿累年留心於