Page:Sibu Congkan0623-張九齡-唐丞相曲江張先生文集-4-4.djvu/135

此页尚未校对


林甫可銀靑光禄大夫守禮部尚書同中書門下平

章事三品勲如故主者施行

開元二十二年五月二十七日

       都事  宜一

       左司郎中 光

 

 吏部尚書上柱國武都縣開國伯暠

 朝請大夫檢校吏部侍郎上柱國豫

 吏部侍郎朝議大夫守尚書左丞賜紫金魚袋挺之

 開元二十二年五月二十七日