Page:Sibu Congkan0623-張九齡-唐丞相曲江張先生文集-4-4.djvu/137

此页尚未校对


 開元二十二年五月二十七日

       主事  懐琛

       郎中  惲

        令史 王烈

        書令史姚元

 銀靑光禄大夫守中書令集賢院學士修國史

 上柱國曲江縣開國男張九齡開元二十三年

 正月日在中書省考

 右

御註詞云𠃔𨤲大政財成物宜利器無前明心皆照