Page:Sibu Congkan0623-張九齡-唐丞相曲江張先生文集-4-4.djvu/140

此页尚未校对


資忠履孝自升樞近咸竭至誠每於恊契同心則詞

上和氣讜言造𰯌則忠盡嘉謀既成開濟之羙且多

弘益之實属禮展躬耕功參翼賛宜崇班秩出命式

想勲庸之典並可金紫光禄大夫餘如故主者施行

開元二十三年三月五日

   封始興縣開國子食邑四百戸制

 金紫光禄大夫中書令集賢院學士脩國史上柱

 國曲江縣開國男張九齡

  右可進封始興縣開國子食邑四百戸

門下五等之制七命所崇苟非大賢孰延懋賞金紫