Page:Sibu Congkan0623-張九齡-唐丞相曲江張先生文集-4-4.djvu/141

此页尚未校对


光禄大夫侍中弘文舘學士裴耀卿等忠規亮節始

終不逾或業盛台階且叶賛於三軍或才優國華咸

𠃔釐於庶績属農祥展禮賦井頒恩宜膺誓河之典

以紹景風之候可依前件主者施行

開元二十三年三月九日

  金紫光禄大夫中書令脩國史始興縣開國子

  張九齡開元二十三年在中書省日

御註考詞云今之中書持我大政事之所制不以爲

難義之所在必談其奥乃心甚勤文章經國疇以爲

譲考中上