Page:Sibu Congkan0623-張九齡-唐丞相曲江張先生文集-4-4.djvu/144

此页尚未校对


虧於大徳素所引用險詖遂彰令於繆官自貽

可行荆州大都督府長史散官勲封如故即馳驛赴

任主者施行

開元二十五年四月二十日

   封始興縣伯制

 金紫光禄大夫荆州大都督府長史上柱國始興

 縣開國子張九齡

  右可封始興縣開國伯食邑五百户

門下稽古丕訓封建諸侯所以褒崇有徳爲國之屏

金紫光禄大夫荆州大都督府長史上柱國始興縣