Page:Sibu Congkan0623-張九齡-唐丞相曲江張先生文集-4-4.djvu/159

此页尚未校对


 碑云守珪所請留中不行而公以状諌然其爲語

 則畧同碑長慶中立而公薨在開元二十八年

 長慶三年實八十四年所傳或有同異而至於年

 夀官爵其子孫宜不繆當以碑爲是也治平元年

 二月十日書

   張荆州畫賛并序     吕     温

中書令始興文獻公有唐鯁亮之臣也開元二十二

年玄宗春秋高矣謂太平自致頗易天下綜覈稍怠

推納浸廣若君子小人摩肩于朝直聲遂寝邪氣始

勝中興之業衰焉公於是以生人爲身社稷自任抗