Page:Sibu Congkan0623-張九齡-唐丞相曲江張先生文集-4-4.djvu/86

此页尚未校对


開元十七年龍集巳巳五月丁酉薨于長安頒政里

之私第聖人震悼君子稱嗟翌日有詔褒贈太子少

保贈物若干段粟若干石特遣中使内侍尹鳳祥弔

祭而别賜布帛若干端疋俾鴻臚少卿元復監護葬

事官給鼓吹儀仗太常考行曰文君子曰仁而愛人

敏而好學家有榮業紹其弓國有大事修其典章

謚之曰文不亦宜乎其年冬甲子與夫人故南陽郡

夫人合塟于萬年縣之少陵原先塋禮也公寛𥙿有

禮温良䏻㫁智出千象外樞得其環中行之積也厚

名之立也大故起自黄綬累踐赤墀五省推高連州