Page:Sibu Congkan0627-李白-分類補註李太白詩-10-04.djvu/14

此页尚未校对


𫟪花一去隔絶國思歸但長嗟鴻鴈向西

北因書報天涯士贇曰漢書李陵字少卿隴西成紀人少時爲侍中建章

天漢二年將歩𮪍五千與單于戰矢窮力盡遂降匈奴爲右校王病死蘇武字子卿以

父任爲郎天漢元年持節使匈奴留十九年竟全節歸漢拜典屬國匈奴傳胡地沙鹵多

此篇是詠蘇武歸漢李陵送别悲嘆之意末句鴻鴈向西北因書報天涯者是櫽括陵與

武書所謂時因北風復惠德音之語耳

   樹中草士贇曰樂府遺聲草木二十一曲有𣗳中草

鳥銜野田草誤入枯桑裏士贇曰此謂桑𭔃生也本草圖經曰