Page:Sibu Congkan0627-李白-分類補註李太白詩-10-04.djvu/46

此页尚未校对


崔光逺爲京兆尹安思順屯𫟍中鎭関中禄山命搜捕百官宦者宫女等每𫉬數百人輙

以衛送洛陽陳希烈張均張垍皆降禄山以希烈垍爲相肅宗問李泌強敵如此何時可

定泌曰臣觀賊所𫉬女子金帛皆輸之范陽此豈有雄據四海之志士贇曰秦人半作燕

地囚者唐都長安秦地也京師旣䧟則人𬒳驅虜而歸於幽燕也胡馬翻銜洛陽草者賊

兵屯東京時牧馬於洛陽也一輸一失關下兵朝降夕叛

幽薊城齊賢曰一輸一失謂正月安慶緒㓂潼関哥舒翰擊却之六月上遣使𧼈

翰進兵復陜洛翰撫膺慟哭引兵出関遇崔乾祐軍於靈寳西大敗乾祐遂克潼関火抜

歸仁執翰以降朝降夕叛謂至德二載正月安慶緒殺禄山即位以史思明爲范陽節度