Page:Sibu Congkan0631-李白-分類補註李太白詩-10-08.djvu/98

此頁尚未校對


能容出爲樂浪郡長岑長駰以逺去不之官而歸前漢書天漢二年貳師將軍李廣利將

三萬𮪍撃匈奴於天山使李陵將其射士歩兵五千出居延北欲以分匈奴兵毋令專走

貳師陵既至而單于以兵八萬圍撃陵軍陵且引且戰八日未到居延百餘里匈奴遮

絶道陵食乏而救兵不到遂降匈奴

   其三

談𥬇三軍却交游七貴踈仍留一𨾏箭未射

魯連書士贇曰談𥬇却秦軍及魯仲連爲書射聊城中遺燕將事並見前

   其四