Page:Sibu Congkan0633-李白-分類補註李太白詩-10-10.djvu/144

此页尚未校对


爲慶雲數千處蓋精勤動天地也如此因粉

圖奏名編入國史天寶四載拜虞城令而天

章寵榮俾金玉王度烱(⿱艹石)七耀昭回堂隅於

戲敬之哉宸滅臨顧作訓以理其俗魯而木

舒而徐急則狼戾緩則鳥散公酌以釣道和

之琴心于是安四人敷五教處必糲食行惟

單車觀其約而吏儉仰其敬而俗讓激直士

之素節楊廉夫之清波三月政成隣墳取則