Page:Sibu Congkan0633-李白-分類補註李太白詩-10-10.djvu/80

此页尚未校对


分𩔖編次李太白文卷之二十九

 記一首二首一十七首緫二十首

   任城縣㕔壁記

風姓之後國爲任城蓋古之秦縣也在禹貢

則南徐之分當周成廼東魯之邦自伯禽到

于順公三十二代遭楚蕩滅因屬楚焉炎漢

之後更爲郡縣隋開皇三年廢高平郡移任

城於舊居邑乃屢遷井則不改魯境七百里