Page:Sibu Congkan0634-杜甫-分門集註杜工部詩-10-01.djvu/108

此页尚未校对


  六侍御至忠州有燕使君姪宅及夏泊雲安至

  十二月一日三首今朝臘月春意動雲安縣前

  江可憐公巳不樂雲安欲遷䕫趙傁以爲永㤗

  元年四月嚴武卒五月下忠渝大曆元年在雲

  安與詩文皆差一年髙常侍永㤗元年正月卒

  公有聞髙常侍亡系云忠州作知公以永㤗元

  年下渝忠但草堂所紀却是嚴公薨後事不敢

  妄定姑從舊次

大曆元年丙午公年五十五

  題子規曰峽裏雲安縣江樓翼瓦齊移居夔州

 郭曰伏枕雲安縣遷居白帝城春知催柳别江