Page:Sibu Congkan0634-杜甫-分門集註杜工部詩-10-01.djvu/163

此页尚未校对


 遣悶

 風疾舟中伏枕書懷奉呈湖南親友

 水宿遣興奉呈羣公

 官定後戲贈

 至德二載自京金光門出道歸鳳翔乾元初從

  出左拾遺移華州⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾與親故别因出北門有

  悲往事

 寓目    聞官軍收河南河北

 空囊    遣懷

 遣意二首   獨立

 逺遊    徐歩