Page:Sibu Congkan0635-杜甫-分門集註杜工部詩-10-02.djvu/87

此页尚未校对


早晚孤㠶他夜歸㑹將白髪𠋣庭樹故園池臺今是

王洙曰時經䘮乱也○師古曰百川東流其𫝑順然也喻天下當効順于天子月臣道也日君道也月微乃其常日不當微西

日微喻京師為賊所䧟代宗出幸擣練急謂婦人送征戍之衣行人稀謂啇旅不通也故園池臺今是非傷故里為宼焚蕩也

   早秋苦𤍠堆案相仍

七月六日苦炎蒸師古曰甫詩有元年建巳月如此云七月六曰皆以年月紀時使後丗事可以考其行止

不然何以謂之詩史乎至德二載甫目賊竄帰謁帝帝授左拾遺房琯云敗陳濤斜帝怒甫上䟽論其罪帝貶甫為華州司功𭅺軻

元元也是年七月任華州西北地早寒於七月六日猶苦𤍠故甫託意以譏羣臣不時賀蘭進明譛琯於帝併及甫甫𬒳

食暫飡還不能趙次公曰蔡琰詩曰飢當食𠔃不能飡毎愁王洙曰一云常愁夜中

王洙曰一作來自足王洙曰一作皆是鄭卬曰許竭切○趙次公曰蝎者螫蟲中原有之南中无有韓退之謫南方及

其帰也有詩云照壁喜見蝎則毎以得帰為念雖蝎之螫而見之反喜也况乃秋後轉多蠅束帶

發狂欲大呌簿書王洙曰唐書切於簿書期㑹何急來相仍南望青