Page:Sibu Congkan0637-杜甫-分門集註杜工部詩-10-04.djvu/133

此页尚未校对


以憂即今千種恨惟共水東流師曰濟屬山東弟居東故恨與水流東故也

且喜河南定洙曰安慶緒弃東都走也〇趙至徳二載復東京故喜也不問鄴城圍

炎曰鄴城夬思明所據百戰今誰在三年望汝歸洙曰東山周公東征也三年而歸三

章言其家室望女也○鮑曰公自天寳十四載乙未冬因亂而相別至乾元戊戌是爲三春故曰三年望汝○蘇曰杜預與弟書三

年望汝汝何不歸豈不念堂有老母故園花自發洙曰丘希範書暮春三月江南草長雜花生園群燕乱飛

見故國之旗鼓感生平於疇昔〇師曰花自發言無主也春日鳥還飛洙曰言草木禽鳥尚得其所而人遭

亂離不得相保耳〇趙曰言河南巳定當春之至草木禽鳥各得其所與前篇感時花濺淚恨別鳥驚心見之而泣聞之而悲者異

矣〇黄曰禽鳥尚得其所而人遭亂離不𫉬聚㑹故可傷也斷絶人煙乆東西消息稀

   得舎弟消息

亂後誰歸得他郷勝故郷蘇曰崔審與友人曰江南兵火全不如舊聞三峽人物冨盛况

勝故鄉何頻頻發吟思邪〇趙曰休明之際則他郷雖樂不如還家惟亂離則他郷安處自足居也洙曰一作昔