Page:Sibu Congkan0640-杜甫-分門集註杜工部詩-10-07.djvu/161

此页尚未校对


厥馬二千疋又得陏馬三千於赤岸澤徙之隴西監牧之制始於此其官領以太僕𥘉用太僕少卿張萬𡻕字景順領羣牧自貞觀

至麟徳四十年間馬七十萬六千置八坊岐幽涇寧間地廣千里厩牧令諸牧牧馬四𡻕遊牝五𡻕責課一百匹毎年課駒六十其

二十𡻕以上不在課限〇趙曰唐兵志監牧之制其官領以太僕今公詩所謂太僕張景順乃開元時人舊注便安排作張萬𡻕自

是貞觀時人誤學者矣今按張說開元十三年隴右監牧頌徳碑其序云元年牧馬二十四萬匹十三年乃四十三萬匹上顧謂

太僕少卿兼秦州都督監牧都副使張景順曰吾馬幾何其蕃育卿之力也對曰帝之力也仲之令也臣何力之有焉其頌曰有霍

公之掌政擇張氏之舊令所謂霍公即王毛仲也遂令大奴守天育蘇曰舊本作大奴守天育子瞻

題子美天育驃𩦸圖後作大奴字天育盖天育爲大奴字也今定猶有石本○趙曰大奴王毛仲也毛仲父髙麗人坐事没爲官奴

守天育則唐兵志云毛仲領内外廐所謂天育乃廐名也别養𩦸子憐神俊洙曰宋顔延年天馬狀曰

降靈𩦸子九方是選梁元帝荅齊國驤馬書曰價匹龍媒聲齊𩦸子周王褒謝賚馬啓曰漢時伯樂偏愛權竒𣈆世桑門時求神俊

說支遁常養數匹馬而世或言道人亦畜馬支遁曰貧道重其神俊耳當時四十萬匹馬張公

歎其材盡下洙曰通典貞𮗚𥘉僅有牡牝三千匹從赤岸澤徙之隴右十五年始令太僕卿勾當羣牧至麟德四