Page:Sibu Congkan0640-杜甫-分門集註杜工部詩-10-07.djvu/22

此页尚未校对


順下風膝行進而問道三年笛裏關山月洙曰虞蕩胡笳関下思羗笛隴頭鳴〇黃曰風月者平時

可娯之物臨風對月足快人意𨵿山者家郷所在也萬國兵前草木風修可曰周王襃燕歌行云無復

漢地関山月唯有漠北薊城雲也○蘇曰趙肅萬國兵革振動如雄風偃草木其悲聲非一成王功大心

轉小洙曰文王小心翼翼時成王爲元帥○鮑曰乾元元年徙封俶爲成王郭相謀深古來

洙曰郭子儀也司徒淸鑒懸明鏡洙曰言李光弼尚書氣與秋天

洙曰指言僕固懷㤙〇蘇曰晏子歸謂諸大夫曰司寇氣論(⿱艹石)秋天明月誰可量其逺近髙下○趙曰尚書指言王思

禮本傳長安平思禮先入淸宫收東京𢧐數有功遷兵部尚書江子之以尚書爲房琯非是○劉曰按至徳元載十月琯用車𢧐以

敗二載琯罷相卒貶琯邠州刺史舊注作懷恩非是○秦曰據本傳復雨京懷恩雖有功止詔加鴻臚卿其後乾元二年方召入爲

工部尚書今公詩是收復兩京後豈却是懷恩耶二三豪俊爲時出整頓乾坤濟

時了東走無復憶鱸魚彦輔曰張翰見秋風起乃思呉中蓴羹鱸魚遂命駕東歸呉時人號

爲江東歩兵矣南飛覺有安巢鳥洙曰古詩越鳥巢南枝曹子建詩願隨越鳥飜南翔○趙曰曹