Page:Sibu Congkan0640-杜甫-分門集註杜工部詩-10-07.djvu/33

此页尚未校对


漁陽突𮪍猶精銳鮑曰光武曰吾聞漁陽上谷突𮪍天下精兵○趙曰此指雍王所統之兵〇修可曰

引漢光武謂馬武曰吾聞魚陽上谷突𮪍欲令將軍將之又引唐六典注蔡邕曰冀州強弩幽州突𮪍天下之精也其說

赫雍王都節洙曰一作前制猛將飄然恐後時本朝不入非

髙計洙曰禄山巳破而朝廷不能革其積敝復以盧龍授蕃鎭故李懷仙朱滔之屬得以跋扈竟不爲朝廷所有也○蘇

曰李靖西羗犯塞(⿱艹石)不深入虜庭擣其巢穴實非髙計〇趙曰按編年通載十月雍王适大敗史朝義將以汴州降十一月薛嵩等

皆以五州降是𡻕公在梓聞雍王之勝尚聞河北猶未有入朝者故告諭諸將等飄然而來巳爲後時而乃不入本朝豈髙計乎舊

注殊不考按乃云禄山巳破而復以盧龍受藩鎭故李懷仙朱滔之屬得以䟦扈非也按朱滔反乃是徳宗建中三年李懷光反乃

是徳宗興元元年以雍王适爲雍王遥李懷光爲懷仙此皆顛倒錯亂疑悮學者此不得不辨也禄山北築雄

武城舊防敗走歸其營繫書請問燕𦒿舊今日何

須十萬兵洙曰按新書言禄山計天下可取逆謀日熾遂乃築壘范陽北號強武峙兵積榖○趙曰魯仲連繫書約

矢以射聊城中也此篇上兩句舉往事以懲警之也言禄山初爲走計而竟不保耳