Page:Sibu Congkan0640-杜甫-分門集註杜工部詩-10-07.djvu/9

此页尚未校对


掠不改也山雪河冰野蕭飋青是烽煙白人骨洙曰舞鶴賦冰塞長河雪

滿羣焉得附書與我軍忍待明年莫倉卒趙曰房琯𢧐於陳陶斜不

利猶欲持重而牽於邢延恩所促𢧐故敗而公詩有忍待明年之戒所以重傷之也

  新安吏

  王深父曰乾元二年郭子儀等九節度之師圍安慶緒于鄴時不立元帥以中官魚朝恩爲𮗚軍容宣慰使師

  遂潰于城下諸節度各還本鎮子儀保河陽詔𭻍守東都此詩盖哀出兵之役夫古者遣將有推轂分閫之命

  今弃師於敵也虐至於无告如詩之所憾其君臣豈不刺哉然子儀猶寛度得衆故卒章美焉○師曰従新安

  吏以下至无家別乃乾元元年所作粛宗於至徳二載改元乾元時九節度兵圍安慶緒于相州大敗而還朝

  廷調諸郡兵益急雖次丁尽行秦之謫戊无以加此惟郭子儀能撫恤士卒有詔𭻍守東都故甫於首篇諷朝

  廷重困民力未章美子儀善飬士卒惜夫肅宗任之不專𫞐分于九節度緫統不一以至于敗也

客行新安道洙曰新安地名喧呼聞㸃洙曰古木蘭詩昨夜見軍帖可汗大㸃