Page:Sibu Congkan0641-杜甫-分門集註杜工部詩-10-08.djvu/11

此页尚未校对


相反矣〇彦輔曰按唐末有周後人翊聖者撰摭言乃以杜此篇與莫相疑行謂之自負嗚呼(⿱艹石)人者曷足以語杜詩哉韓退之云

尚何自負之有如殘盃冷炙之謂歟故老子曰不𥬇不足以爲道又曰下士聞道大𥬇之不當曰李杜文章在光熖萬丈長不知群

愚兒何用故謗傷蚍蜉撼大樹可𥬇不自量余以退之爲知言○師曰主上謂肅宗也至德二載肅宗見徴徴召也召授左拾遺歘

即倐忽歘然如屈蠖乆蟄志欲求伸甫當此時謂得所施爲遂上䟽論房琯事不期貶華州司功故云青⿱冝八 -- 𡨋却垂翅蹭蹬無縱鱗青

冥天也蹭蹬失勢之貌青天可以飛騰今反垂翅巨魚可以縱壑今反蹭蹬蓋傷其得罪也唯韋丈與甫相厚善而知甫爲人眞率

故及于此韋丈愛甫蓋重其詩才毎於百寮之上謂於宰相前常稱誦其佳句故有拾遺之擢當此時喜得韋丈推引故効貢公之

喜得王陽在位也今乃復見貶黜貧賤又如原憲誠使人所難甘矣雖然如是亦安能怏怏於朝廷秖是不免奔走託食於他郷也

韓信旣謫爲淮隂侯常怏怏不樂意在怨君甫則不然踆踆奔走之狀山東慿海之郡唐都長安長安即秦地甫欲適山故云東入

海秦地在西甫旣適東必離去于西秦故云西去秦終南山與渭水皆秦地山水甫將東入海尚眷眷於終南清渭者不忍弃君而

去也自古忠臣身在畎畒心不忘君一飯之恩猶擬報之矧夫身爲拾遺巳嘗食人之禄其忍遽忘于君詩家獨推重杜詩蓋取其

不忘君之意也大臣謂左丞也左丞與甫厚善其判别之情得無懷思乎雖然如是甫之無官守言責其進退綽綽然有餘𥙿真(⿱艹石)