Page:Sibu Congkan0641-杜甫-分門集註杜工部詩-10-08.djvu/135

此页尚未校对


雖属官曹而SKchar毎以客礼優之官曹可接聮洙曰可一作許〇趙曰閣老尊矣惟其以客礼待公而容其踈

放故雖爲官曹而卑可接聮之新詩句句好蘇曰王献之帖云早得新詩披味句句皆好荒拙未敢酬荅

應任老夫傳趙曰欲廣傳嚴公之詩句自非知音何以至此

   贈翰林張四學士鮑曰張垍也張說之子尚寕親公主明皇眷之即禁中置内宅

     公詩故云天上張公子宫中漢客星也

翰林逼華蓋洙曰蔡邕傳擁華蓋而奉皇極逼言宻迹帝座〇蒼舒曰右按唐百官志乗輿所在必有文詞

經斈之士下至上醫技術之流皆直於別院以俻宴見而文書詔令則中書舎人掌之自太宗時名儒斈士時時召以草制然猶未

有名號乾封後封號北門斈士玄宗𥘉置翰林待詔以張說陸堅張九齡等爲之掌四方表䟽批荅應和文章旣而又以中書務劇

文書多壅滯乃選文斈之士號翰林供奉與集賢斈七分掌制誥書勑開元二十六年又改翰林供奉爲斈士別置斈士院專掌内

命凡拜免將相號令征伐皆用白麻其後選用益重而礼遇益親至號爲内相又以爲天子私人凡充其職者无定貟自諸曹尚書

下至校書郎皆得与選入院一𡻕則遷知制誥班次各以其宜内宴則居宰相之下一品之上憲宗又置斈士承旨唐之文宗洪文