Page:Sibu Congkan0641-杜甫-分門集註杜工部詩-10-08.djvu/61

此页尚未校对


寒無氊則知公之作眞詩史矣近有蘇司業時時與酒錢洙曰與一作乞○鄭曰乞丘旣

切又作與○師曰䖍始爲廣文館學士性嗜酒不治事數爲官長所訶怡然不以爲意禄山反䧟于賊受禄山僞署後竄歸坐免官

故至貧窶惟蘇源明重其才時時給餉之杜詩云得錢即相覔沽酒不復疑盖謂此也

   戲贈友二首

元年建巳月洙曰肅宗去上元三年年號止稱元年月以斗建辰爲名也〇師曰肅宗止稱元年復以月建之辰

稱月蓋法上古之制也年號自漢武帝方有之甫特於此年以元年建巳月爲稱記肅宗之立上古制不然何以謂之詩史乎

有焦校書自誇足膂力能𮪍生馬駒一朝被馬踏脣

裂板齒無壯心不肯巳欲得東擒胡趙曰公使魏武帝樂府云老𩦸伏櫪

志在千里烈士暮年壯心不巳○師曰胷腸之間曰膂生馬駒其馬未調習者板大齒也仲尼嘗譏子路𭧂虎慿河死而無悔謂其

好勇故也此詩雖云諧戲亦爲好勇者之戒

元年建巳月官有王司直馬驚折左臂骨折面如