Page:Sibu Congkan0642-杜甫-分門集註杜工部詩-10-09.djvu/148

此页尚未校对


   故司徒李公光弼

司徒天寳末北收晉陽甲洙曰按唐書李光弼傳光弼營州人㓜持節行善𮪍射能讀班氏漢

書少從戎嚴毅有大畧天寳十三年郭子儀薦之堪當閫𭔃禄山之亂玄宗幸蜀肅宗理兵靈武授光弼戸部尚書兼太原尹晉陽

太原也〇趙曰光弼加撿校司徒在至德二載尋遷司空矣今上云司徒則據爲司徒已前事而稱其官耳按史云安禄山反郭子

儀薦其能持節何東節度副大使晉陽則河東之太原也胡𮪍攻吾城愁寂意不惬人

(⿱艹石)泰山葪北斷右脅朔方氣乃蘇黎首見帝業

賊將史思明等四僞帥來攻城光弼麾下衆不滿萬皆烏合之人賊以太原屈指可取光弼伺其怠出擊大破之斬首十餘萬級又

破思明于嘉山而河北歸順者十餘郡朔方河北也〇趙曰光弼屢戰屢勝所以斷葪北之脅蘇朔方之氣使萬民得見帝業觀公

爲華州子儀進㓕殘宼形勢圖狀云平盧兵馬在賊左脅正此義二宫泣西郊師曰二宫謂肅宗與皇后

廟起頽壓洙曰見及夫哭廟後注未散河陽卒思明僞臣妾復自

碣石來火焚乾坤獵髙視𥬇禄山公又大獻捷洙曰乾元二年