Page:Sibu Congkan0642-杜甫-分門集註杜工部詩-10-09.djvu/73

此页尚未校对


言賊焚毀宗廟及宫室漢書註師古曰罘罳謂連闕曲閤也以覆重列垣墉之處其形罘罳一曰屏也東𮗚元壽二年盜賊並起潘

燒茂陵都邑火見未央宫〇蒼舒曰右按詩方斵是䖍註椹謂之䖍升景山棆林木取松栢易直者斵而遷之正於椹上以爲桷也

三月師逾整群胡勢就烹瘡痍親接戰勇决冠垂成

鄭曰冠古玩切〇洙曰此言英乂躬冒矢石功冠垂成垂成猶欲成也〇趙曰此㣲言英乂之敗而激其再立功也是年二月李光

弼敗安慶緒于太原而是時英乂戰于武功敗績故有瘡痍之譬且言其功垂成也妙譽期元宰趙曰美其

可爲殊恩且列卿趙曰言其兼太僕卿也幾時回節龯戮力掃

攙搶鄭曰上初街下楚耕切〇洙曰成十三年傳戮力同心釋文云攙搶妖星也前漢天文志石氏見SKchar雲如生甘氏不

出三月乃生天搶石氏見搶雲如馬甘氏不出三月乃生天攙謝宣逺子房詩鴻門銷薄蝕垓下隕攙搶○蘇曰言與諸公戮力掃

攙搶社稷一日重正我輩光前冠後圭竇三千士洙曰儒行儒有篳門圭竇註門旁窬穿牆爲竇如圭僖二

十四年秦伯送衞於晉三千人實紀綱之僕〇修可曰左傳襄十年王叔之宰曰篳門圭竇之人而皆陵其上杜預註云篳門柴門

圭竇小戸穿壁爲戸上銳下方狀如圭焉禮記儒行之語義同雲梯七十城洙曰雲梯攻城具髙長上與雲