Page:Sibu Congkan0643-杜甫-分門集註杜工部詩-10-10.djvu/104

此页尚未校对


去年行宮當太白鮑曰謂粛宗駐鳯翔也唐志鳯翔府郿縣有太白山朝廻君是

同舎客洙曰直不疑爲同舎郎疑盗金○師至德二載甫爲拾遺故云朝迴同心洙曰易曰同心之言

不減骨肉親每語見許文章伯洙曰唐文三変王楊爲之伯○趙曰王充論衡超竒

篇有云文辝之伯而魏陳琳與呉張絃書云此間率少於文章易爲雄伯唐賛所引乃後人述用也今日時清

兩京道洙曰乾元元年粛宗收復兩京相逢苦覺人情好昨夜邀懽樂

更無多才依舊能潦倒洙曰嵇康書知吾潦倒麄踈不切事情○晏曰潦倒衰老之皃

   同元使君舂陵行并序

覽道州元使君舂陵行兼賊退後示官吏作二首

志之曰當天子分憂之地效漢官良吏之目今盗賊

未息知民疾苦得結輩十數公落落然叅錯天下爲

邦伯萬物吐氣天下少安可待矣不意復見比興體