Page:Sibu Congkan0643-杜甫-分門集註杜工部詩-10-10.djvu/122

此页尚未校对


   莫相疑行

男兒生無所成趙曰李陵書男兒生無所成名頭皓白牙齒欲落真可

惜憶獻三賦蓬萊宫自怪一日聲輝赫洙曰天寳中明皇朝獻太清宫

饗廟及郊十三載亦如之甫時獻三大禮賦集賢學士如堵墻觀我落筆中書

洙曰新唐書甫獻賦帝竒之使待制集賢院命宰相試文章按開元十三年改集仙殿爲集賢殿麗正殿書院爲集賢殿書院

院内五品以上爲學七六品以上爲直學士禮孔子射於矍相之圃蓋𮗚者如堵墻往時文彩動人主

此日飢寒趨路傍洙曰時擢甫爲京兆兵曹㑹禄山亂甫遂齟齬與時不合後寓同谷採橡自給男女

餓殍者數人○趙曰至德二載公受左拾遺及房琯罷相甫上䟽論琯不冝廢肅宗怒出甫爲華州司功屬關輔飢亂弃官寓同谷

負薪採耜餔糒不給遂入蜀卜居成都晚将末契託年少趙曰陸機歎逝賦云託末契於後生

面輸心背面𥬇洙曰時甫依嚴武幾爲武所殺寄謝悠悠丗上兒不

争好惡莫相疑師曰甫甞於天寳十三年乙未獻三大禮賦其大略云臣生陛下淳朴之俗四十年矣時