Page:Sibu Congkan0649-顏真卿-顔魯公文集-3-1.djvu/165

此页尚未校对


遷祕書少監尋又改牧巴州幼曰青城尉晏雅曰成

都府參軍景皆保家之主亦著令聞公弟晉字叔明

篤厚温敏少以任俠聞事公以悌稱與朋以信著好

讀書而不爲章句精吏道而尤擅循良再爲法官三

秉天憲二登郎署一宰洛陽從其兄之討南蠻也兩

軍交戰仗忠信而必使其間佐寧國之如迴紇也絶

域奉辤布皇明而皆得要領肅宗襃異擢拜商州刺

史無何超遷京逃尹不十年而兄弟相代論者偉之

永泰二年秋八月有詔自太子左庻子復拜爲卭州

刺史兼御史中丞卭南八州都防禦觀察等使眞卿