Page:Sibu Congkan0650-顏真卿-顔魯公文集-3-2.djvu/111

此页尚未校对


法諸聲聞三歸約衆十四年以八敬度尼羯磨相承

其致一也至漢靈帝建寧元年有北天竺五喪門支

法領等始於長安譯出四分戒本兼羯磨與大僧受

戒至曹魏有天竺十尼自逺而來為尼受其後秦姚

萇𢎞始十一年有𣑽僧佛他耶舍譯出四分律本而

闗内先行僧祗江南盛行十誦至魏法聰律師始闡

四分之宗聰傳道覆覆傳慧光光傳雲輝願願傳理

隠樂洪雲雲傳遵遵傳智首首傳道宣宣傳洪洪傳

法勵勵傳滿意意傳法成成傳大亮道賓亮亮傳雲

一賓㟁超恵澄澄傳慧欽此皆口相授受臻于壼奥