Page:Sibu Congkan0650-顏真卿-顔魯公文集-3-2.djvu/121

此页尚未校对


觀夫構宏材披廣榭豁達其外睽罛其中雲軒水閣

當亭無暑信為仁智之所創制原乎其始則柳吳興

惲西亭之舊所焉世増崇之不易其地按吳均入東

記云惲為郡起西亭毗山二亭悉有詩今䖏士陳羽

圖記云西亭城西南二里烏程縣南六十步跨苕溪

為之昔柳惲文暢再典呉興以天監十六年正月所

起以其在呉興郡理西故名焉文暢嘗與郡主簿吳

均同賦西亭五韻之作由是此亭勝事彌著間嵗頗

為州僚䖏而有之日月滋深室宇將壞而文人嘉客

不得極情于兹憤憤悱悱者久矣邑宰李清請而脩