Page:Sibu Congkan0650-顏真卿-顔魯公文集-3-2.djvu/158

此页尚未校对


或有得者皆曰神妙僕頃在長安二年師事張公皆

大笑而巳即對以草書或三紙五紙皆乘興而散不

復有得其言者僕自再於洛下相見眷然不替僕因

問裴儆足下師張長史有何所得曰但書得絹屏素

數十軸亦嘗論諸筆法唯言倍加功學臨寫書法當

自悟耳僕自停裴家月餘日因與裴儆從長史言話

散却迴京師前請曰既承九丈奬諭日月滋深夙夜

工勤溺於翰墨儻得聞筆法要訣終為師學以冀至

於能妙豈任感戴之誠也長史良久不言乃左右眄

視拂然而起僕乃從行歸東竹林院小堂張公乃當