Page:Sibu Congkan0650-顏真卿-顔魯公文集-3-2.djvu/77

此页尚未校对


大夫綿劒梓遂都防禦使梓州刺史兼中丞時冦盜

充斥公示以威信八將之不隕公之力焉尋拜東川

節度使俄而移軍復為遂將都督徵拜給事中間嵗

拜京兆少尹明日還京兆尹出為杭州刺史公務清

簡庭落若無吏焉不幸感風疾以大曆十二年嵗次

丁已秋七月二日辛亥薨于常州之别舘春秋五十

有八夫人京兆韋氏太子中舍迪之第三女也沉敏

精深髙明柔克幹夫人之蠱以懋厥家生三子四女

而公即世夫人星言晝哭躬䕶櫬轊與子楊以冬十

一月二十有四日壬申歸窆公于萬年縣洪原鄉之