Page:Sibu Congkan0651-顏真卿-顔魯公文集-3-3.djvu/143

此页尚未校对


後巳豈受汝輩誘脅耶諸賊不敢復出口希烈乃拘

眞卿令甲士十人守掘方丈坎於庭曰坑顔眞卿怡

然不介意後張伯儀敗績於安州希烈令齎伯儀旌

節首級誇示眞卿眞卿慟哭投地後其大將周曾等

謀襲汝州因迴兵殺希烈奉眞卿爲節度事洩希烈

殺曾等遂送眞卿於龍興寺眞卿度必死乃作遺表

自爲墓誌祭文常至寢室西壁下云吾殯所也希烈

旣䧟汴州僣僞號使人問儀於眞卿眞卿曰老夫耄

矣曾掌國禮所記者諸侯朝覲禮耳興元元年王師

復振逆賊慮變起蔡州乃遣其將辛景臻安華至眞