Page:Sibu Congkan0651-顏真卿-顔魯公文集-3-3.djvu/50

此页尚未校对


月臨川代到四月有南城縣麻姑山仙壇記是年

有晋侍中西平靖侯顔公大宗碑又有左輔元編

次所賦爲臨川集十卷

七年壬子

 公年六十四有八關齋報德記九月至東京除湖

州刺史十一月發東京有與夫人帖

八年癸丑

 公年六十五正月至任七月追建放生池碑銘按

 杼山妙善寺碑云大曆七年𫎇刺是邦觀察判官

御史𡊮君高巡部會於此上遂立亭於東南陸處