Page:Sibu Congkan0651-顏真卿-顔魯公文集-3-3.djvu/58

此页尚未校对


 必見行狀與移蔡之帖也新史公年七十六舊史

 七十七按大曆十三年公年七十爲刑部尚書三

 抗章乞致仕不允後死於貞元元年當年七十七顔魯公年譜終