Page:Sibu Congkan0658-韋應物-韋江州集-2-2.djvu/138

此页尚未校对


貞元初又歴蘇州罷守寓居永定精舎以詩考之歴官

次序如此廣德中洛陽作云蹇劣乏高歩緝遺守微官

廣德二年乃當永泰之元時爲洛陽丞自京師  之

後至德乾元上元寳應數年間折節讀書遂入仕而因

謂之微官也善福精舎詩注建中二年除比部則應物

年四十五建中四年十月三日京師兵亂自滁州間道

遣使明年興元甲子歲五月九日使還𭔃諸弟作詩云

歲暮兵戈亂京國帛書間道訪存亡乃德宗幸奉天時

應物年四十八自後守九江至爲蘇州刺史計其年五

十餘矣以集中事及時人所稱考其仕宦如此得非遂

止於蘇耶按白居易蘇州荅劉禹錫詩云敢有文章替