Page:Sibu Congkan0658-韋應物-韋江州集-2-2.djvu/139

此页尚未校对


左司左司蓋爲應物也官稱止如此其集中詩𭔃大梁

諸友云分竹守南譙弭節過梁地則是嘗守亳社篇末

云相敦在勤事海内方勞師似與興元甲子不遠也又

唐小說載與諸公唱和稱韋十九林寳姓纂云周逍遥

公夐之後左僕射扶陽公待價生司門郎中令儀令儀

生鑾鑾生應物應物生監察御史河東節度掌書記慶

復李肇國史補云爲人性高潔鮮食寡欲所居焚香掃

地而坐其爲詩馳驟建安巳還各得風韻又云開元以

後位卑而著名者李北海王江寧李館陶鄭廣文元魯

山蕭功曹張長史獨孤常州崔比部梁補闕韋蘇州其

大畧可見如此紹興昭陽作噩仲春望日西谿姚寛令