Page:Sibu Congkan0658-韋應物-韋江州集-2-2.djvu/146

此页尚未校对


時名士因從事河陽去爲京兆功曹攝高陵令永泰中

遷洛陽丞兩軍𮪍士𠋣中貴人𫝑驕横爲民害應物疾

之痛䋲以法被訟弗爲屈棄官養疾同德精舎起爲鄠

令大暦十四年除櫟陽令復以疾謝去歸寓西郊擇勝

隱於善福祠從諸生學問澹如也建中二年拜尚書比

部員外郎明年出爲滁州刺史滁山川清遠山中多隱

君子應物風流豈弟與其人覽觀賦詩郡以無事人安

樂之四年十月德宗幸奉天應物自郡遣使間道奔問

行在所明年興元甲子使還詔嘉其忠終更貧不能歸

留居郡之南嵒俄擢江州刺史居二歲召至京師貞元

二年由左司郎中補外得蘇州刺史在郡延禮其秀民