Page:Sibu Congkan0660-獨孤及-毘陵集-4-2.djvu/8

此页尚未校对


請諡曰懿獻謹議

  故御史中丞盧奕諡議時任太常博士

盧奕剛毅朴朴字舊唐書會要同英華作而直方而淸勵精吏事所

居可紀天寶十四載洛陽覆沒于時東州人士狼狽鹿

駭猛武英華作虎磨牙而爭其肉居位者皆欲保性命而完

妻子或先策高足四字英華作競先策蹇爭脫羿彀或不恥苟活

甘飮盜泉奕獨正身守位英華位下有蹈字諸本無義不去以死全

節誓英華誓下有之字諸本無不辱勢窘力屈以朝服受英華作就執猶

慨感憤英華無感憤二字數賊梟獍之罪觀者股栗奕不變

文粹無猶忼慨至變色十九字西向而辭君英華無君字舊唐書作西北面辭君會要作西