Page:Sibu Congkan0660-獨孤及-毘陵集-4-2.djvu/81

此页尚未校对


三府會寢疾終于位是歲開元十二年歲在甲子冬十

月二十二日春秋若干夫人河南元氏益州唐安縣主

簿知柔之女承先祖SKchar祭祀之謂職閔勤勞勸以義之

謂德莊敬恭順婉娩聽從英華作柔惠之謂禮顧復勞瘁均

養善訓之謂慈夫人兼有焉某年月春秋若干卒某年

月日合葬于某原嗚呼才宐貴仁宐壽世祿宐富三者

公夫人皆居其地不臻英華作極其分鄕黨宗族以命不可

說相弔焉唯明德必有後之言也信有若孟子幼成博

見利器鏗若金錫英華作堅若金石天寶十年自尙書兵部郞

出守漢中兼山南西道採訪處置使移典河内河内人