Page:Sibu Congkan0660-獨孤及-毘陵集-4-2.djvu/86

此页尚未校对


右領軍將軍曰文奬領軍嗣英華作生永興令曰懷育公永

興之嗣也奕葉之明德粹氣藂于英華作乎其躬故融而爲

仁行播而爲文學童子時舅氏崔湜奇其文嘗謂有何

無忌之似其鄕舉也考功郞中蘇頲拔諸羣萃之中

連尉湖城汾陰新繁渭南河南五縣開元二十三年

拜監察御史會監祭太廟先時同會英華無會字事者約相

與偕赴及將赴祭約者有故不至遽不暇吿公曰人約

我矣可先己而後信乎遂不赴坐是降爲河南府法曹

君子義之初選部舊制每歲孟冬以書判選多士至開

元十八年英華作八年乃擇公廉無私工於文者考校甲乙