Page:Sibu Congkan0661-獨孤及-毘陵集-4-3.djvu/47

此页尚未校对


貶封州開建縣尉遇赦遷建州建安縣丞稍移湖州安

吉縣丞天寶九載選授虢州宏農縣令宏農甸服也地

邇賦殷號爲難治府君治之如治家刑以肅淫怠德以

哀鰥寡爲政朞年邑民知方三歲績成人無不均不安

之患虢人頌之解龜後貧無餘資因遊方河朔會天寶

十五載幽都爲戎薦瘥鍾運明夷垂翼至德二載某月

日遇疾終於某州春秋若干嗚呼民莫不穀我獨百罹

才如府君胡不朋三壽綏百祿而生世坎壈殁身喪亂

若之何不弔命矣夫夫人河南獨孤氏朝議大夫汝南

郡長史府君之孫武功縣丞府君之女明哲柔懿實天