Page:Sibu Congkan0671-權德輿-權載之文集-8-3.djvu/133

此页尚未校对


法公端良謹重潔白詳明事無尤違心必誠信至德中

勲至上柱國起家掖庭局監轉掖庭局丞宫闈局令

再爲内謁者局叙品至朝議大夫恩錫章服又加中散

大夫貞元十七年充右神䇿軍䕶軍中尉判官纔浹辰

遷内常侍充副使越翌日兼右衛功德副使十九年拜

右驍衛將軍充右神䇿軍䕶軍中尉右街功德使明年

有詔知内侍省事歲中加特進右武衛大將軍封樂安

縣開國男德宗弃天下順宗諒闇整訓爪牙勤宣翼戴

進驃騎大將軍益封樂安縣公食邑一千五百戸今皇

帝踐祚以年疾加侵固辭戎政重違誠懇恩禮舊勞拜