Page:Sibu Congkan0671-權德輿-權載之文集-8-3.djvu/43

此页尚未校对


心秉𢑴抱義戴仁造次無違公之所履中立不倚廉車

淑旂所向風靡政無吐茹道若砥石事君愛人斯謂至

矣中臺崇崇端右宗公皇明嘉獎陟是師長卓爾道行

倐焉化往少陵鮮原美檟新阡龜筮告猶塗芻儼然白

驥蕭蕭黃渠潺潺姚公之德兮揭此貞堅

   唐故太子右庶子集賢院學士贈左散騎常侍

   王公神道碑銘并序

興元元年春二月太子右庶子王公艱貞歸全於京師

新昌里夏五月王師震耀祲沴銷散天子以公忠義風

節可以聳厲人臣追命左散騎常侍且詔有司䕶葬加