Page:Sibu Congkan0671-權德輿-權載之文集-8-3.djvu/85

此页尚未校对


命澤流於代官有由然也尙書諱國貞字南華天姿風

采爲宗室儀矩冽如寒泉嶷若崇山修身筮仕動有休

𥙿開元十三年明皇帝肆覲東后柴于岱宗以公族侍

祠調補綿州參軍事暴雨忽至江流羡溢公自下位能

禦其災旣堅舊防乃復故道累遷岐州錄事參軍太師

苗公太尉房公繼爲二千石皆所引重御史大夫張倚

採訪關中表爲支使天寶末林胡覆三川犯秦關詔除

殿中侍御史爲襄陽郡司馬且介戎政公以侍板輿辭

革車換房陵太守表課尤異徵拜長安縣令風政肅淸

改秦州刺史命或中止復爲長安令尋遷汴州刺史未