Page:Sibu Congkan0671-權德輿-權載之文集-8-3.djvu/88

此页尚未校对


淮陽圻父五諸侯之旅主盟中權盡䕶諸將於是拜戸

部尙書河中節度都統使又以職顓戎重則風俗不阜

加管内觀察使權知絳州刺史公外揔方畧内修班制

當强弩之末無半菽之糧不忍加賦飛章未下猶以憲

度爲巳任推剽者斃不行師諸校譸張觖望至是夜暮

變起或以跳驅諭公公曰吾之不敏當死節官下安敢

貳偷以煩刑史亂之剡也公竟及焉議者尙其絜矩而

哀其不淑時上元三年建卯月春秋四十八是歲改元

寶應至夏五月寧神于三原縣之北原詔以揚州大都

督印綬告第憫其勞也公本諱若幽上元中天子以特