Page:Sibu Congkan0672-權德輿-權載之文集-8-4.djvu/122

此页尚未校对


齪細人之姑息屑屑汲汲之態不萌于𮌎中器度夷遠

䇦華發外居常無怵廹臨事有風節同心定交造次以

之評議鑒裁淸明不惑聳善親仁發于肺䏏文章宏朗

有作者風格學不爲人與古爲徒嚮使登其年充其量

束帶公朝其骨鯁魁壘之士歟常與故䖍州刺史隴西

李公受故右補闕安定梁寛中今禮部郞中京兆韋德

符右補闕廣平劉茂宏秘書郞趙郡李叔翰方外士右

諭德博陵崔公潁曁予友善嚱夫相視莫逆行二十年

洪範之攸好德儒行之遠莫致今則巳矣可勝慟耶時

貞元十八年直鶉首秋七月甲子鏤堅石而銘曰