Page:Sibu Congkan0672-權德輿-權載之文集-8-4.djvu/124

此页尚未校对


舉進士甲科調補秘書省校書郞厯同官醴泉二縣尉

貞元十年舉賢良方正拜太常博士轉主客司門二員

外郎十八年乙巳𥨊疾殁于靖恭里第享年五十九修

身慤固爲學精力其初典校有詔百執事詳定冕服炳

然上奏得禮之中再仕甸内皆參奉常論譔之務后蒼

二戴曲臺石渠之論乖疑難正者咸折中焉有司請正

太祖東嚮之位而祧獻懿二主議者云云君議畧曰九

聖在天二祖在祧國家卜代及年未始有極宜立定制

爲萬代程請遷二主于德明興聖廟詞甚切正後以異

論紛紛又著通難一篇引今據古諸儒不能屈難留中