Page:Sibu Congkan0672-權德輿-權載之文集-8-4.djvu/130

此页尚未校对


自牧受大理寺丞學該今古加集賢院待制職通理典

遷尙書倉部員外郞大厯五年春感風疾請告十有二

月終于布政里私第享年七十惟公得大易之含章中

庸之居易知前古之善敗稽六學之義𩔖靈龜恬然天

爵自貴夫如是則通籍書殿起草中臺於諸生不爲不

達而充公之量則未也與故王右丞維今歸尙書崇敬

爲文雅道素之友其餘或不踐其域故知我者希夫人

太原王氏監察御史造之孫也鄠縣令侑之女淑行明

德輔于公志叢是福履近于期頤公之喪旣除二十三

年而夫人殁壽九十三時貞元十年十有二月也嗣子